Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВО „ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД

Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на „Термо лъч 87“ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между дружеството и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страницата на „Термо лъч 87“ ЕООД  и/или услугите, предоставяни чрез нея.

По смисъла на настоящите Общи условия, Интернет страница на „Термо лъч 87“
ЕООД  е страницата https://vishkipodnaem.bg/

Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата на „Термо лъч 87“ ЕООД и се счита, че са приети от Потребителя с влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите на сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Забранено е нарушаването на авторски и сродни права, както и права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на https://vishkipodnaem.bg/.

Всеки Потребител, който ползва услугите на Интернет страницата на „Термо лъч 87“ ЕООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез запитване по имейл. Същото важи и при възникнали въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страницата на „Термо лъч 87“ ЕООД услуги.

„Термо лъч 87“ ЕООД пази тайната на кореспонденцията и не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

„Термо лъч 87“ ЕООД си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

„Термо лъч 87“ ЕООД не отговаря пред Потребителя за:

  • загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на „Термо лъч 87“ ЕООД и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
  • неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;
  • претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата.

„Термо лъч 87“ ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на „Термо лъч 87“ ЕООД.

При наемане на техниха от „Термо лъч 87“ ЕООД, наемодателят предоставя на наемателя договор за наем на техниката, а при необходимост – допълнително споразумение към договора за наем. В договора за наем и допълнителното споразумение са описани подробно всички права и задължения на страните.

„Термо лъч 87“ ЕООД защитава неприкосновеността на личните данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие със Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Всяко лице може да разглежда сайта, като негов потребител, без да попълва регистрационни форми и да въвежда лични данни. В някои случаи, обаче, чрез формата си за връзка (контакти), е възможно дружеството да събира лична информация на Потребителя (напр. име, имейл адрес и др.).

„Термо лъч 87“ ЕООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

За всички, неуредени в тези Общи условия, въпроси, се прилага действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове, страните следва да положат усилия за доброволното им уреждане по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване към компетентния съд на територията на Република България.