Политика за защита на личните данни

Обща информация

„ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД защитава неприкосновеността на личните данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие със Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните). Като потребители на сайта може да го разглеждате, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. В някои случаи, обаче, чрез формата си за връзка (контакти), е възможно да събираме Ваша лична информация (напр. име, имейл адрес и др.).

Администратор на данни

Администраторът на данни определя целите, за които, и средствата, с които се обработват личните данни. „ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202625554, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

Област Пловдив, Община Асеновград, гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Цар Освободител“ №
19


E-mail: info@vishkipodnaem.bg
Телефони за контакт:
+359 896 64 77 81;
+359 895 11 43 54

Какво е „субект на данни“?

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Какво представляват личните данни и какви лични данни събираме?

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, идентификационен номер, телефон, данни за местонахождение и онлайн идентификатор, информация, необходима за изготвяне на договори и/или фактури – имена, ЕГН, адрес, дата на раждане и други – съгласно приложимите в конкретния случай законови изисквания.

Информация, която се събира автоматично – вашият IP адрес, друга обобщена неидентифицираща Ви информация, която сайтът събира автоматично чрез използване на технологии (например бисквитки) за събиране и измерване на подобна информация (например общ брой посещения, общо прочитания на даден материал и други подобни).

Събираме следните категории информация:

а. Име, идентификационен номер, постоянен адрес, имейл адрес, телефонен номер, данни от дебитна/кредитна карта и номер на банкова сметка;
б. Информация за платени/неплатени задължения, наето оборудване и използвани услуги;
в. Информация, относно посещение и използване на нашия уебсайт;
г. Водена кореспонденция чрез обаждания, електронни съобщения, писма и др.

Принципи за защита на данните

• обработват се законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
• обработват се за конкретни, изрично указани и законни цели („ограничаване в рамките на целта“);
• адекватни са, относими са и не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
• точни са и, при необходимост, са поддържани в актуален вид („точност“);
• съхраняват се за период, не по-дълъг от необходимия („ограничено съхраняване“);
• обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност („цялостност и поверителност“);
• не се предават на трети страни без въвеждане на подходящи защитни мерки;
• обработват се при спазване на правата на субекта на данните.

Какво е „обработване“ на лични данни, какви средства се използват за
обработването и с каква цел се обработват личните данни?

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, съхранение, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, изтриване, унищожаване и др.

Информацията, която събираме и използваме, е необходима с цел осъществяване на заявените от Вас услуги.

С каква цел събираме и използваме Вашите лични данни и за какъв период от време
ги съхраняваме?

Вашите лични данни могат да бъдат събирани и използвани за следните цели:

а. Контакт с Вас в случаите, в които сключеният с Вас договор предвижда това;
б. Потвърждаване/преглеждане на данни от дебитна/кредитна карта и номер на банкова сметка: използваме Вашата информация за плащане с цел осчетоводяване, таксуване, финансов контрол и одит, за да установим и/или предотвратим всякакви злоупотреби;
в. Предоставяне на информация за платени/неплатени задължения, наето оборудване и използвани услуги;

Ние ще обработваме личните Ви данни само при наличие на законово основание (сключени договори със „ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД, попълване на формата за контакт на сайта на дружеството, статистически цели, при поискване от държавен орган или орган на местното самоуправление и др.).

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме и възможността да постигнем тези цели с други средства.

Допълнително са съобразени сроковете, за които е необходимо да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения и да имаме възможност да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

Личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин след изтичане на законовия срок, за който можем да ги съхраняваме.

Как осигуряваме сигурността на данните Ви?

Въвели сме подходящи мерки за организационна и техническа защита на данните Ви, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по нерегламентиран начин, промяна или разкриване. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни. При възможен риск за правата и свободите Ви ще бъдете информирани по надлежен начин, както и надзорния орган (Комисията за защита на личните данни).

Възможно е да споделим личните Ви данни със следните трети страни за целта, описана в настоящата Политика за поверителност:

 • Държавни органи, правоохранителни служби, регулатори с цел спазване на законови изисквания;
 • Партньорски компании и банки, със задължение да предоставят разнообразни възможности за извършване на платежни операции;
 • Издатели на дебитни и кредитни карти, улесняващи Вашите плащания към нас и извършващи наблюдение срещу злоупотреби, които може да се нуждаят от информация относно Вашия начин на плащане, за да обработят плащането или да осигурят безопасността на Вашата разплащателна транзакция;
 • Юридически съветници, съдилища и др., за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас.

Вашите права като субект на лични данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Достъп до личните Ви данни;

Право на корекция:  В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате: да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на възражение: По всяко време имате право да: възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

„ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД се произнася по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си „ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД може да даде, или откаже  достъп и/или исканата от заявителя информация, като мотивира отговора си.

Правото „да бъдеш забравен“: Може да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни.

Тези права могат да се упражняват безплатно, като отправите недвусмислено искане до нашия имейл адрес: info@vishkipodnaem.bg, в който ясно да посочите от кое право желаете да се възползвате, заедно с обяснение, както и как можем да се свържем с Вас.

Ако не Сте съгласни с предоставения от нас отговор, имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, web site: www.cpdp.bg ; e-mail: kzld@cpdp.bg

Действие и обхват на политиката

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на използваните услуги, намиращи се на сайта https://vishkipodnaem.bg/ и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни. Използвайки нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че Сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Промени в политиката ни по отношение на личните данни

Настоящата „Политика за поверителност“ може да бъде променяна периодично, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на нашия уебсайт. Препоръчваме Ви редовно да я преглеждате, за да Сте информирани за промените в начина, по който използваме лични данни на уебсайта ни. „ТЕРМО ЛЪЧ 87“ ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта ни не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.

Настоящата „Политика за поверителност“ е актуализирана последно на 31 март 2022 г.

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към уеб сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайта ни.

Видове бисквитки:

 • Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.
 • Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си.
 • Системно необходими бисквитки: Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
 • Бисквитки за функционалност: Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
 • Рекламни бисквитки – Тези бисквитки използват информация за начина, по който използвате нашите сайтове – страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него.
 • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация

Можете да изберете да се откажете от събирането на лични данни чрез бисквитки чрез Деактивиране на бисквитки като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.